Ordensreglement

Ordensreglement for Enghøjparken

 1. Ved færdsel til og fra parcellerne og ved ophold på disse, bør der udvises hensynsfuldhed over for alle beboere.
  Færdsel med motorkøretøj skal ske med nedsat hastighed, således at fare for færdselsuheld og generende støj er mindst mulig.
  Unødig benyttelse og afprøvning af knallerter og motorkøretøjer er ikke tilladt.
 2. Ophold på grundejerforeningens fællesarealer og legepladser er forbeholdt grundejerforeningens medlemmer.
  Ophold på legepladserne er på eget ansvar.
  I øvrigt bør alle bruge deres sunde fornuft i hensyntagen til de omkringboende.
 3. Cykel- og knallertkørsel er ikke tilladt på instiksveje (stisystemet).
 4. Husdyr skal føres i snor.
  Efterladenskaber fra husdyr skal fjernes af ejeren.
  Husdyr må ikke medtages på de indrettede legepladser.
  Husdyr må på ingen måde være til gene for bebyggelsens øvrige beboere.
 5. Al afbrænding af affald er forbudt.
 6. Hver grundejer har snerydningspligt ved sin egen parcel, dog frarådes saltning.
 7. Husene skal vedligeholdes i deres oprindelige udseende, iflg. Byplanvedtægt nr. A 14 i Hvidovre kommune.
 8. Langtidsparkering samt parkering af større erhvervskøretøjer, campingvogne og trailere på foreningens område, må ikke finde sted.
 9. Den enkelte grundejer har pligt til at holde sin ejendom i en sådan stand, at de øvrige grundejere generes mindst muligt.
 10. Den enkelte parcel skal omkredses af en ligusterhæk, der skal trimmes minimum 1 gang om året. Højden må maksimalt være 1,8 meter høj og 1 meter bred.
 11. Det til huset værende renovationsstativ skal placeres op ad gavlmuren. Denne bestemmelse er dog ikke gældende for parceller på Engstrupgårdsvej.
 12. Den enkelte grundejer er ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes for så vidt angår dennes grund, uanset om denne selv er bruger af den eller har overladt brugen til en anden.

Såvel grundejerforeningen som den enkelte grundejer, er berettiget til at påtale overtrædelser af reglementet, og grundejerforeningen kan ved en ekstraordinær generalforsamling afgøre, om reglementets bestemmelser skal søges gennemført f.eks. ved et retligt søgsmål eller efter omstændighederne, ved antagelse af arbejdskraft eller lignende, og alle foreningens udgifter hertil kan kræves refunderet af den pågældende grundejer.

Vedtaget den 27.12 1977 / Senest ændret v. generalforsamling 11 marts 2015.

Praktiske oplysninger til Ordensreglementet

Færdsel: Al færdsel med motorkøretøjer på stikvejene må kun finde sted i begrænset omfang.

Eksempelvis ved sygetransport, samt af- og pålæsning af tunge genstande.

Færdsel på parkeringsplads og stikveje skal foregå med moderat hastighed og med størst mulig hensyntagen.

Endvidere er cykel- og knallertkørsel på stikvejene ikke tilladt.

Langtidsparkering, samt parkering af større erhvervskøretøjer på foreningens område er ikke tilladt. Dette gælder ligeledes for uregistrerede motorkøretøjer.

Husdyr: Husdyrhold er tilladt.

Hunde skal holdes i snor når de færdes på foreningens område.

Ejeren af et husdyr har pligt til at fjerne dennes efterladenskaber på foreningens område.
Husdyr må ikke medtages på de indrettede legepladser af hensyn til smittefare og børnenes sikkerhed.

Husdyr må på ingen måde være til gene for bebyggelsens øvrige beboere. Her tænkes primært på unødig hunde gøen, såvel ude som inde.

Hensyn: For at skabe et godt boligmiljø er det nødvendigt, at alle tager hensyn til hinanden.

Det er ikke tilladt at afbrænde nogen former for affald.

Enhver grundejer har pligt til at rydde for sne ved egen parcel. Af hensyn til fliser på gangstier og stikveje frarådes det at salte.

Brug af motoriserede haveredskaber bør foregå med hensyntagen til de omkringboende.

Musik skaber glæde og fornøjelse – for dem der ønsker at høre på det. Vis hensyn til de omkringboende, specielt når du nyder musik i haven. Der skal selvfølgelig være plads til en festlig sammenkomst engang imellem hvor anlægget lige får en streg ekstra. Her anbefaler vi at orientere naboer, hvis det helt store gilde skal holdes.

I øvrigt bør alle bruge deres sunde fornuft i hensyntagen til de omkringboende.

Huset: Som grundejer er du forpligtet til at vedligeholde din parcel i en sådan stand, at det ikke er de øvrige grundejere til gene. Dette gælder også arealet på facadesiden. Du er ligeledes forpligtet til at medvirke til et godt helhedsindtryk af foreningens område.

Huset skal vedligeholdes i dets oprindelige udseende iflg. Byplanvedtægt nr. A 14 i Hvidovre kommune. I dennes §4 – afsnit C, stk. 4 foreskrives det at gavle, stern og karmtræ skal behandles med grøn umbra og vinduer og døre med rød umbra (svensk rød).

Ligeledes accepteres træbeskyttelse i farven mørk kalkgul på tagudhængets underside.

Endvidere gælder følgende for udskiftning af vinduer og døre:

(Vedtaget på generalforsamling 2. marts 2000).

Udskiftning af hoveddør kan foretages med 3-delt dør med fyldninger af glas.

Udskiftning af køkkenvindue skal foretages med vindue som de eksisterende/oprindelige.

Udskiftning af vinduespartier ud mod baghaven skal foretages med 3-delte vinduespartier med fyldninger af glas.

Indsætning af ovenlysvindue i tag over trapperum kan foretages med vindue af typen Velux F06 med udvendige karmmål 66×118. Størrelse på vindue skal være som vindue i det lille værelse.

Indsætning af ovenlysvindue i tag mod sydvest i forbindelse med hems kan foretages med vindue af typen Velux F2 med maksimale udvendige mål 55×98. Placering i lige linje med yderkant af Velux vinduer i værelser.

Opsætning af solfanger skal godkendes af kommunen for hver enkel husstand.

Principbeslutning om tilladelse til opførelse af udestue kan ske efter godkendelse af bestyrelse og kommune.
Ønsker en grundejer at opsætte eksempelvis skorsten for pejs/brændeovn, luftpumpe, solfanger, tagvindue eller lignende på huset, bedes dette foregå i samråd med grundejerforeningens bestyrelse.

Skulle I på noget tidspunkt have spørgsmål, der vedrører jeres bolig og fællesarealerne, er I altid velkomne til at kontakte den siddende bestyrelse.

Bestyrelsen.

Senest ændret v. generalforsamling 11 marts 2015 og ”genoptrykt” den 25 februar 2022.

Et godt sted at bo