Vedtægter

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Enghøjparken
——————————————————————————–
§1
Foreningens navn er Grundejerforeningen Enghøjparken.
§2
Foreningens hjemsted er Hvidovre kommune under Retten i Glostrup, der er foreningens værneting.
§3
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige
fællesinteresser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende
ejendomme, jfr. deklaration angående grundejerforening mv., lyst den 22. april 1977.
Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag samt til at underskrive og lade deklarationer tinglyse med eller uden pant.
De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav fra udstykkeren vederlagsfrit for denne at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.
Foreningens bestyrelse er berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.
§4
Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.nr. 17 h, 17as, 17 np, 17 nq, 17 nr, 17 ns, 17 nt, 17 nu, 17 nv, 17 nx, 17 ny, 17 nz, 17 næ, 17 nø, 17 oa, 17ob, 17 oc, 17 od, 17 oe, 17 of, 17 og, 17 oh, 17 oi, 17 ok, 17 ol, 17 om, 17 on, 17 oo, 17 op, 17oq, 17 or, 17 os, 17 ou, 17 ov, 17.ox, 17 oy, 17 oz og 17 oæ, alle Avedøre by og sogn, og ejendomme, der eventuelt måtte blive udstykket fra nævnte matrikelnumre.
Grundejerforeningen er berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.
§5
Fællesarealet i foreningen, der er udlagt som parkeringspladser, nummereres fra 1 – 58, startende med Enghøjparken 2.
Ved opførelse af carporte tildeles parkeringspladsen et nummer i.h.t.ovenstående.
Carporte, maksimum en pr. husstand, kan alene opføres med bestyrelsens godkendelse og med bestyrelsen, som ansøger ved byggetilladelse.
Alle udgifter eller omkostninger vedr. carporte er grundejerforeningen uvedkommende, idet disse alene påhviler de enkelte ejere af carportene.
Carportene skal holdes i god vedligeholdelsestilstand og må ikke bruges som oplagringsrum.
Medlemmer som opfører carporte, får ejendomsretten til carporten, men alene brugsret til parkeringspladsen, hvorpå carporten er opført.
På carportene er der en nedrivningsklausul, hvilket indebærer, at såfremt Hvidovre Kommune eller 2/3 af grundejerforeningens medlemmer ønsker carportene fjernet, skal dette ske for den enkelte carport ejers egen regning.
§6
Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan ikke rette noget fremtidigt krav mod dennes formue.
Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.
Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl, samt om matrikelnummer.
§7
Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredje mand ikke solidarisk for foreningens
forpligtelser.
I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også gælder for tab, som
foreningen har på enkelte medlemmer.
I øvrigt skal hvert medlem for hver grund vedkommende ejer betale et 1/2-årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Dette betales forud i april og oktober. Det 1/2- årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Er et medlem mere end 1 rate i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.
Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der
endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen svarende til 1/2 af det forfaldne beløb – dog betales altid et administrationsgebyr på kr. 50,- ved første anbefalede påkravsskrivelse.
Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.
§8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Hvidovre. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.
Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.
Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1.februar.
Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles.:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor.
4. Rettidigt indkomne forslag.
5 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af to revisorer og revisorsuppleanter.
8. Eventuelt.
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.
§10
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling til bestyrelsen. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.
Hvis ikke mindst 1/3 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.
§11
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Hver ejendom i grundejerforeningen har én stemme.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig.
Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af
vedkommende husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt. En fuldmagt kan også indleveres til formanden med angivelse af hvad man stemmer til de enkelte forslag. Formanden kan modtage flere fuldmagter.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. dog §§ 3, 4 og 12.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. Referatet tilsendes medlemmerne inden 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Indsigelser imod referatet skal fremsættes hertil inden 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.
§12
Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der vedrører anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling at midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredje mand, kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.
Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller ved optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.
På den ordinære generalforsamling kan der i forbindelse med vedtagelse af budgettet, på bestyrelsens anmodning, med simpel flertal vedtages, at bestyrelsen kan disponere udover budgettet for op til kr. 10.000,00 til foreningsrelevante formål. Såfremt der anvendes midler under denne bemyndigelse, forelægges det generalforsamlingen på førstkommende ordinære generalforsamling.
§13
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Formand, næstformand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen i den nævnte rækkefølge.
I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden indtil næste generalforsamling.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, jfr. dog § 6.
Bestyrelsen samt suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. Formanden og suppleanter vælges i ulige år, næstformand og kasserer vælges i lige år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen har under overholdelse af den vedtagne økonomiske ramme, ret til at ansætte og bestemme løn m.m. af en sekretær, der ikke behøver at være medlem af foreningen.
Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende
bestyrelsesmøder må, hvis blot eet medlem at bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end to, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
Kassereren, der skal være medlem af grundejerforeningen, kan modtage et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen.
Såfremt kassereren får forfald, udpeges en midlertidig kasserer af bestyrelsen.
Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at den enkelte husejer overholder foreningens ordensreglement med hensyn til klipning af hæk omkring parcellen, vedligeholdelse af, samt almindelig oprydning ved, arealer omkring den enkelte husejers parcel.
§14
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser.
Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse at eventuelle fællesanlæg.
Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.
Over det på forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næst følgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to medlemmer giver møde.
Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde at stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§15
Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.
§16
Generalforsamlingen vælger to revisorer. Genvalg kan finde sted.
Revisorerne gennemgår mindst een gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og forvisser sig om, at de i regnskabets opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.
Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn.
§17
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 1.2. og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegningen kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.
§18
Medlemmernes indbetalinger indbetales via girokort eller på anden vis anvist af kassereren i foreningens navn.
På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller
næstformanden.
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500.
§19
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/2 af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede i.h.t. deklaration, lyst den 22.4.1977.
§20
Forekommer der spørgsmål, hvorom nærværende vedtægter samt foreningens ordensreglement love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
§21
Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt eller anden gældende lov.
§22
Ovenstående lov er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 15.
september 1977.
__________________
Sidste rettelse i vedtægterne er foretaget på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2014.
Som bestyrelse:
Louise Hindenburg, Marie Gyllinge og Martin Brøgger
Formand Næstformand Kasserer
Grundejerforeningen ‘Enghøjparken’
12-02-2018

Et godt sted at bo